Παραγωγή λιγνίτη

ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής λιγνίτη στην Ελλάδα (kt), καθώς και η αντίστοιχη λιγνιτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε - GWh). Μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των αξόνων Χ και Υ που επιθυμείτε (π.χ. χρόνος, παραγωγή, κ.λ.π.) και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί αναπαραγωγής μπορείτε να δείτε την εξέλιξη των μεγεθών. Αν πατήσετε πάνω στην αρχική κουκίδα μέσα στο διάγραμμα, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε το ίχνος που αφήνει κατά την μεταβολή του ώστε να δείτε την συνολική εξέλιξη των παραμέτρων. Επίσης, αν θέλετε μπορείτε να συχετίσετε μια παράμετρο με το είδος της κουκίδας που εμφανίζεται, επιλέγοντας τη μεταβλητή και την κλίμακα μεταβολής του.