Γεωλογικός χάρτης Λαυρίου Skarpelis 2013

Lavrion map SKARPELIS 2013